"> ΓΙΑΤΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ - KoupparisBottling

ΓΙΑΤΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

Η αυξανόμενη ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων πόρων έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας του τρεχούμενου νερού, γι’ αυτό και οι καταναλωτές έχουν τα τελευταία χρόνια στραφεί προς πιο ασφαλείς για την υγεία λύσεις.